PRZEDSIĘBIORCY I PODMIOTY PUBLICZNE

KLIENCI INDYWIDUALNI

NIERUCHOMOŚCI, MEDIACJE, SZKOLENIA

previous arrow
next arrow
Slider

KANCELARIA

Kancelaria Radcy Prawnego Bernardety Szkudlarek istnieje na rynku od 2014 r. Pomoc prawna jest świadczona z powodzeniem od kilku lat w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i rodzinnych. Dotychczasowe sukcesy zawodowe i wieloletnie doświadczenie gwarantują, że prowadzona przez nas działalność świadczona jest rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Bernardeta Szkudlarek – radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu od 2013 r., absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim; posiada duże doświadczenie w branży nieruchomości, które zdobyła w czasie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, deweloperskich, pośrednictwa w handlu nieruchomościami i administracji publicznej; członek rady nadzorczej spółki gminnej; prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych, w tym gminnej instytucji kultury; specjalistka w zakresie spraw gospodarczych, administracyjnych, cywilnych i prawa pracy; trener szkoleń; mediator.

ZAKRES USŁUG:

PRZEDSIĘBIORCY I PODMIOTY PUBLICZNE

Sukces w prowadzeniu przedsiębiorstwa wymaga nie tylko fachowości w danej branży, pracowitości i zaangażowania, ale również umiejętności rozwiązywania codziennych problemów często związanych z zagadnieniami natury prawnej. Mając za sobą wieloletnie doświadczenia w pomocy prawnej przedsiębiorcom oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstwa o charakterze doraźnym lub w oparciu o stałą współpracę.

W ramach obsługi prawnej oferujemy usługi w zakresie:

 1. Opiniowania i konsultowania kwestii prawnych wynikających z bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

 2. Konsultowania, opiniowania i przygotowywania projektów umów, jak również opiniowania spraw związanych z wykonywaniem i zmianą zawartych umów cywilnych, handlowych, bankowych itp.

 3. Prowadzenia negocjacji w ważnych dla przedsiębiorstwa sprawach, jak również pomoc w budowaniu strategii negocjacyjnych firmy.

 4. Opiniowania i konsultowania spraw z zakresu spraw pracowniczych (akty wewnętrzne, regulaminy, umowy, szkolenia, spory z pracownikami itp.).

 5. Reprezentacji w postępowaniach administracyjnych związanych z wpisem do rejestrów, wydawaniem decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp.

 6. Reprezentacji w sporach sądowych.

 7. Reprezentacji w postępowaniach windykacyjnych i egzekucyjnych.

 8. Przeprowadzania szkoleń wewnętrznych dla przedsiębiorcy (według zapotrzebowania).

Oferujemy dostosowane do potrzeb i możliwości Klienta warunki współpracy.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych w zakresie:

 1. Spraw cywilnych:

 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • ochrona własności, zniesienie współwłasności, naruszenia posiadania,
  ustanowienie służebności, bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • o zapłatę, odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
 • wykonania umów, roszczeń z rękojmi i gwarancji,
 • umów kredytowych, pożyczek i innych spraw bankowych
 • o naruszenie dóbr osobistych,
 • ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora dla osoby
  niepełnosprawnej,
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • sprawy wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielnią mieszkaniową, itp.
 1. Spraw rodzinnych:

  • rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dziećmi, alimenty, itp.
 2. Spraw administracyjnych:

  • pozwolenie na budowę, zgłoszenie wykonania robót budowlanych, oddanie do użytkowania, podział i scalenie nieruchomości, ustalenie przeznaczenia gruntów, wnoszenie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, itp.
 3. Reprezentowanie w sprawach zawisłych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

 4. Mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze.

NIERUCHOMOŚCI

 

Mając na uwadze wysokie wymagania Klientów związane ze świadczeniem usług specjalistycznych w szeroko pojętej branży nieruchomości oraz dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w przedsiębiorstwach budowlanych, deweloperskich, zajmujących się obrotem nieruchomościami, instytucjach kredytujących przedsięwzięcia budowlane oraz w organach administracji publicznej, oferujemy szeroki wachlarz usług związany z branżą nieruchomości, w szczególności:

 1. Audyt prawny nieruchomości – ustalenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości oraz ocena możliwości jego wykorzystania dla konkretnego zamierzenia inwestycyjnego,

 2. Opiniowanie i sporządzanie projektów umów nabycia i zbycia nieruchomości, ustanowienia praw na nieruchomości (służebności), umowy zobowiązaniowe, w tym umowa o roboty budowlane, podwykonawstwo, o dzieło, itp.

 3. Prowadzenie spraw (negocjacji lub spraw przed sądem) o zniesienie współwłasności, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, dział spadku, bezumowne korzystanie z nieruchomości, roszczenia o wykup nieruchomości, zwrot nakładów, itp.

 4. Sprawy z zakresu planowania i zagospodarowanie przestrzennego, w szczególności konsultowanie i opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych pod kątem obowiązujących przepisów prawa, w tym zapisów MPZP i decyzji o warunkach zabudowy,

 5. Sprawy z zakresu prawa budowlanego, w szczególności udzielanie porad prawnych, reprezentowanie w postepowaniach przed organami administracyjnymi w postepowaniach związanych z procesem budowlanym (pozwolenie na budowę, rozbiórkę, zgłoszenie, uzgodnienia, itp.), opiniowanie i konsultowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego, opiniowanie, konsultowanie i sporządzanie pism do organów administracji publicznej związanych z procesem budowlanym, itp.

 6. Sprawy z zakresu ustawy o własność lokali, w szczególności udzielanie porad prawnych dot. własności lokali, funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej,

 7. Sprawy administracyjne dotyczące nieruchomości, w szczególności udzielanie porad prawnych, konsultowanie i opiniowanie spraw związanych z wydanymi decyzjami administracyjnymi, reprezentowanie przed organami w toku postępowań administracyjnych, sporządzanie wniosków, skarg, odwołań itp. w postępowaniach administracyjnych,

 8. Sprawy bankowe, w szczególności udzielanie porad prawnych w sprawie zawieranych umów produktów bankowych, konsultowanie i opiniowanie projektów umów i ugód bankowych,

 9. Doradztwo biznesowe, w szczególności udzielanie porad prawnych w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów, uczestnictwo w negocjacjach, konsultowanie zaproponowanych rozwiązań biznesowych.

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do klientów indywidualnych.

MEDIACJE

Mediacja to dobrowolna, poufna forma rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia, bezstronna – mediator – pomaga stronom wypracować porozumienie w ważnych dla nich sprawach, poprzez pomoc we wzajemnej komunikacji i określaniu istotnych dla stron interesów.
Mediator pozostaje neutralny, niezaangażowany po żadnej ze stron przez cały proces mediacji i pracuje w celu zbudowania przez strony akceptowalnych rozwiązań problemowych.

Mediacja jest możliwa do przeprowadzenia we wszelkich sprawa, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, sprawy dotyczące wykonania umów, podział majątku, dział spadku, sprawy rodzinne (alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem), sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich oraz sprawy administracyjne.


Korzyści z mediacji:

• samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie sporu w formie porozumienia.

• utrzymanie wzajemnych dobrych lub poprawnych relacji.

• zachowanie korzystnego wizerunku.

• obniżenie poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejszenie obciążenia psychicznego związanego z sytuacją konfliktową.

Mediacje prowadzone są przez Bernardetę Szkudlarek – mediatora wpisanego na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy, Jeleniej Górze, Legnicy i Bielsku-Białej. Kancelaria współpracuje również  z innymi stałymi mediatorami.

SZKOLENIA

Klientom Kancelarii oferujemy szkolenia przygotowywane w zależności od zapotrzebowania. Szkolenia prowadzone są przez sprawdzoną kadrę doświadczonych prawników w różnych dziedzinach i specjalnościach.

W stałej ofercie szkoleniowej znajdują się szkolenia z zakresu:

Prawa budowlanego i nieruchomości:

 1. Prawo budowlane dla praktyków.

 2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

 3. Prawo umów – kurs podstawowy.

 4. Umowy deweloperskie.

Mediacji:

 1. Mediacje – sposób na rozwiązywanie konfliktów

Prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego:

 1. Kodeks postępowania administracyjnego – kurs podstawowy.

 2. Kodeks postępowania administracyjnego – nowelizacja przepisów z dnia 1. 06.2017 r.

 3. Legislacja w gminie – szkolenie dla radnych gmin i powiatów.

Pozostałe szkolenia:

 1. Agresja w szkole – prawne aspekty.

 2. Mediacje w szkole – mediacje rówieśnicze.

 3. Mobbing w pracy.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Honorarium za prowadzenie sprawy, zasady stałej współpracy lub udzielanie porady prawnej ustalane jest zawsze indywidualnie, w zależności od charakteru danej sprawy, stopnia jej zawiłości oraz koniecznego nakładu pracy. Zasadą jest, że wynagrodzenie ustalane jest po pierwszym spotkaniu z Klientem i wstępnej analizie sprawy. Stawki minimalne określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015, poz. 1804).

Zasady płatności. Wynagrodzenie płatne jest jednorazowo z góry, chyba że umowa z Klientem stanowi inaczej (w wyjątkowych sytuacja istnieje możliwość wpłaty zaliczki i odroczenia płatności pozostałej kwoty). Umowa z Klientem może jednak przewidywać możliwością wpłaty zaliczki i odroczenia płatności pozostałej kwoty formę rozliczenia godzinowego pracy.

W przypadku stałej obsługi prawnej honorarium ustalane jest w formie ryczałtu lub stawki godzinowej.

PRACA

„Brak aktualnie ofert pracy”

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
BERNARDETA SZKUDLAREK

SIEDZIBA:

ul. Gałczyńskiego 41a
46-100 Namysłów

NIP 752-127-33-07
Wpis na listę radców prawnych OP-1083

SKONTAKTUJ SIĘ:

Lokalizacja Namysłów

 • 881 481 452